top of page

 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 

1. In geval van annulering van een bestelling of opdracht, is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling.
 

2. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

 

3. Klachten betreffende de leveringen en werken moeten, op straf van verval, ons binnen de zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bekend gemaakt worden.

 

4. Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot na volledige afbetaling.

 

5. Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:
 

€20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;

€30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;

€65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.


7. Herstellingen

De klant/koper verklaart ook dat hij voor het verlies of verloren gaan van data, gegevens en/of software nooit de firma N2IT BV of één van diens personen of medewerkers, aansprakelijk zal stellen, ook al kan hij aantonen dat de firma N2IT BV of een van diens medewerkers hiervoor verantwoordelijk is, De klant/koper verklaart hierbij ook op de hoogte gebracht te zijn dat hij zelf verantwoordelijk is voor het nemen van back-ups/reserve kopijen, ook verklaart de klant/koper dat de term 'formatteren' hem bekend is en weet dat dit betekent dat het desbetreffende media (zoals bijv. een harde schijf) volledig zal gewist worden. Het verlies of verloren gaan van data en/of software kan dus nooit als argument/reden gebruikt worden voor het niet betalen van een factuur. Indien ondanks de uiterste zorg van N2IT BV een of meerdere onderdelen het begeven, kan N2IT BV hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Als er onverwacht extra kosten opduiken tijdens het herstelproces, brengen wij u hiervan op de hoogte. 

 

8. Voor alle geschillen is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd.

bottom of page